Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) artiklat 12,13 ja 14.

Tällä tietosuojaselosteella annamme sinulle, rekisteröidylle henkilölle, tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja oikeuksistasi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

1 REKISTERINPITÄJÄ

Grade Solutions Oy

Osmontie 34, 00610 Helsinki

PL 950, 00601 Helsinki​

2 REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT JA/TAI YHTEYSHENKILÖT

Tietosuojavastaavan yhteystiedot:

tietosuojavastaava@grade.com

3 REKISTERIN NIMI

kirkkorekrytoija.fi -markkinointisivuston verkkovierailijat

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

kirkkorekrytoija.fi -markkinointisivuston verkkovierailijat

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään palveluidemme prosessien, liiketoiminnan ja järjestelmien kehittämiseen.

Käsittelyn Oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyä on välttämätöntä palvelun toiminnan kannalta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumuksesi, kun käsittelemme henkilötietoja palvelun kehittämiseksi. Voit hallita suostumustietojasi evästehyväksynnän tai verkkoselaimen kautta. Katso tarkemmat ohjeistukset hallintaan evästekäytännöt -osiostamme

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Verkkovierailijat:

Käytämme palvelussa Google Analyticsia. Kerättävästä datasta voit lukea lisää täällä https://support.google.com/analytics/answer/11593727?hl=fi

6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei rekisterinpitäjän toimesta luovuteta ulkopuolisille.

Grade Solutions Oy käyttää alihankkijoita toiminnassaan. Alihankkijat käsittelevät henkilötietoja Grade Solutions Oy:n ohjeistuksien mukaan eivätkä käytä tietoja omassa toiminnassaan.

7 TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Grade Solutions Oy voi siirtää henkilötietoja myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolisissa eli niin kutsutuissa kolmansissa maissa toimiville organisaatioille.

Tällaisia tiedonsiirtoja voidaan toteuttaa, jos jokin seuraavista ehdoista toteutuu:

EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä.

Muita tarvittavia turvatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä koskevat sitovat säännöt.

8 PROFILOINTI & AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

Henkilötietoja voidaan käsitellä profilointitarkoituksiin toiminnan kehittämiseksi. Automaattista päätöksentekoa tai sellaista profilointia, johon liittyisi vaikutuksiltaan merkittävää päätöksentekoa tai jolla on henkilöä koskevia oikeusvaikutuksia, ei tehdä. Voit hallita evästeitä verkkoselaimen kautta. Katso tarkemmat ohjeistukset hallintaan evästekäytännöt -osiostamme

9 REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisteristä ei synny manuaalista aineistoa.

Rekisterinpitäjä varmistaa, että sähköisesti käsiteltäviä tietoaineistoja käsitellään kulloinkin ajan tasalla olevien tietoturvakäytäntöjen mukaisesti. Tietoturvakäytäntöihin kuuluvat esim. tietoaineiston salaus tiedonsiirroissa, käyttöoikeuksien rajaukset ja ohjelmistojen asianmukaiset päivitykset.

Rekisterinpitäjän työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

10 HENKILÖREKISTERISSÄ OLEVIEN TIETOJEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

11 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on alla kuvatut oikeudet:

Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin;

Oikeus peruuttaa antamansa suostumus, milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen;

Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä;

Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;

Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;

Oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos sovellettavan tietosuojalainsäädännön edellytykset täyttyvät;

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan edellä mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksiasi, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Huomioithan, että voimme mahdollisesti pyynnöstäsi huolimatta säilyttää ja käyttää tietojasi, jos tämä on tarpeen esim. lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai oikeutettujen etujemme (esim. oikeussuojan) varmistamiseksi.

12 MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme. Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Jos tehtävät muutokset ovat olennaisia, ilmoitamme siitä verkkosivustolla ja/tai olemalla sinuun yhteydessä muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Suosittelemme, että tutustut tämän tietosuojaselosteen sisältöön aika ajoin, jotta saat tietoosi selosteeseen mahdollisesti tehdyt muutokset.

Viimeksi päivitetty 23.04.2024: Päivitetty rekisterinpitäjän tiedot.